czwartek, 13 lipca 2017

Odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole
Wypadek dziecka w szkole może mieć bardzo przykre konsekwencje lub być niegroźnym zdarzeniem. W każdym jednak przypadku warto znać swoje prawa, a do nich należy także ubieganie się o odszkodowania.
Częstą przyczyną wypadków dzieci w szkole  jest niewłaściwe sprawowanie nadzoru przez nauczycieli oraz nieodpowiedni stan budynku szkoły i zastosowanych tam sprzętów. Jeśli takie zaniedbania są przyczyną wypadku, mogą być podstawą roszczeń odszkodowawczych.  Osobami uprawnionymi do dochodzenia roszczeń są pełnoletni uczeń albo też rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu małoletniego ucznia. Dochodzenie roszczeń jest ograniczone w czasie przez przepisy prawa. Roszczenie o naprawienie szkody osoby małoletniej na osobie nie może się skończyć wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości. Jeżeli szkoda wynika z przestępstwa, to roszczenie ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa.
Dziecku poszkodowanemu w wypadku, które powstało w wskutek zaniedbań szkoły mogą przysługiwać także poniższe roszczenia:
    - jednorazowe odszkodowanie na pokrycie kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,
-  zadośćuczynienie, rekompensata wszelkich krzywd niematerialnych,
- zwrot kosztów leczenia
- w skrajnych przypadkach trwałego rozstroju zdrowia renta.
Roszczenie za wypadek dziecka w szkole przysługuje także z ubezpieczenia NNW jeśli rodzic takie zawarł ze swoim ubezpieczycielem.
Wysokość powyższych świadczeń – w przeciwieństwie do ubezpieczenia NNW nie jest ograniczona kwotowo, zależy od rozmiaru szkody. Poszkodowany ma prawo do wyrównania szkody w pełnej wysokości.

Do podstawowych obowiązków placówki szkolnej należy zapewnienie właściwego wyposażenia pomieszczeń oraz sprzętów, a także zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie szkoły.
Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły mają obowiązek sprawować nadzór i opiekować się każdym dzieckiem, które zostało im powierzone przez rodziców także podczas zajęć pozalekcyjnych.
Pamiętajmy, że w przypadku zaistnienia wypadku, bardzo ważne jest gromadzenie na bieżąco całej dokumentacji związanej z leczeniem urazów wynikłych na skutek wypadku.

1 komentarz:

  1. czasami jednak nie ma sposobu na marną z punktu widzenia dyr szkodliwość czynu, a ogromną traumę dla dziecka. polecam ciekawy list: https://www.eporady24.pl/zaniedbanie_nauczycieli_i_narazenie_dziecka_na_niebezpieczenstwo,pytania,8,114,9589.html i konkluzję "Jeszcze raz zaznaczam, że za takie zaniedbania dyrektora czy też opiekunów ponoszą oni jedynie odpowiedzialność przed organem gminy oraz kuratorium oświaty. Sprawy takie nie są rozpoznawane przez sądy." - co wydaje mi się bardzo smutne. niekoniecznie zaraz trzeba ciagać sie po sądach ale brak tej opcji może powodować dodatkowe zaniedbaia...

    OdpowiedzUsuń