piątek, 26 maja 2017

Legalne zatrudnienie niani - pomoc z budżetu państwa



Każda rodzina, która korzysta z usług niani, wie, że zdecydowanie lepiej zrobić to legalnie i zdecydować się na podpisanie umowy o pracę. Jest to rozwiązanie korzystniejsze zarówno dla osoby zatrudnionej, jak i zatrudniającej. Obecnie na rynku jest sporo ofert typu: praca dla opiekunek za granicą. Dlatego tak ważne jest zapewnienie możliwości legalnej pracy niani. Pozwala opiekunkom wyjść z szarej strefy i jednocześnie zyskać prawo do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, jaki ma każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę. to Co więcej teraz rodzice którzy legalnie zatrudnią opiekunkę do swojego dziecka  mogą skorzystać z państwowego dofinansowania. Polega to na tym, że rodzice płacą niani tylko samą pensję, natomiast koszt składek ubezpieczeniowych przejmuje za nich państwo. Dofinansowanie polega  na opłaceniu przez budżet państwa składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz zdrowotne zatrudnionej przez rodziców niani.
Składki opłacane z budżetu państwa są liczone od podstawy nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Natomiast gdy rodzice płacą niani więcej niż 1386 zł miesięcznie, wówczas rodzice dopłacają składki liczone od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia. 

Legalne zatrudnienie niani - pomoc z budżetu państwa - Kto może otrzymać dofinansowanie na zatrudnienie niani?
Dofinansowanie mogą otrzymać jedynie rodzice, jeśli obydwoje pracują (lub samotny pracujący rodzic). Pomoc państwa nie przysługuje, jeśli jedno z rodziców nie pracuje, ma umowę o dzieło lub posiada gospodarstwo rolne. Drugim warunkiem dofinansowania jest podpisanie z nianią tzw. umowy uaktywniającej i zgłoszenie tego do ZUS. W umowie muszą być określone nazwiska stron umowy (czyli rodzica i niani), cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczba dzieci, którymi ma się opiekować niania, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta oraz warunki, sposób zmiany i rozwiązania umowy. Oczywiście dziecko nie może być pod opieką żłobka, klubu dziecięcego lub pod opieką tzw. dziennego opiekuna.
Nianię można zatrudnić do dziecka w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat (czyli do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończyło 3 lata). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko ukończyło już trzy lata, ale z jakichś powodów nie może być objęte opieką przedszkolną (np. nie ma już miejsc w państwowym ani prywatnym przedszkolu). Powód taki trzeba przedstawić w specjalnym oświadczeniu, a ZUS opłaci składki na ubezpieczenie niani jeszcze do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 4 lata.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza